Prowadzenie przez niepełnosprawnego działalności gospodarczej

NOWE_FIO_zestawienie_2_KOLOR.png

 

 

 

 

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.

Aby ją uzyskać, należy być:

 • osobą niepełnosprawną,
 • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Ponowne wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

 • złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania (Uwaga! Każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku),
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje rada powiatu.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Ważna informacja

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.

 

Warunki ubiegania się o refundację

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać z PFRON refundację składek na ubezpieczenie społeczne, to musisz spełnić następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w Ustawie o rehabilitacji (patrz: Status osoby niepełnosprawnej);
 • opłacać w całości i terminowo (lub z uchybieniem terminu nie przekraczającym 14 dni) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • nie mieć zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł.

Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji składek.

Ważne - z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Mając na uwadze art. 25a ust 1 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki emerytalne i rentowe, w kwotach ustalonych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem opłacenia tych składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)

 

 

Wysokość refundacji


Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą składkę emerytalną i rentową. Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz znaczny stopień niepełnosprawności;
 • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy podsiadasz lekki stopień niepełnosprawności.

W 2021 r. minimalne kwoty składek wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

 • 615,93 zł – na ubezpieczenie emerytalne
 • 252,43 zł – na ubezpieczenie rentowe

a w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności zgodnie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • 163,97 zł - na ubezpieczenie emerytalne
 •   67,20 zł - na ubezpieczenie rentowe

Poniższe tabele przedstawiają kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okres, wyliczone od powyższych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów.

ZUS przez pierwsze 2 lata działalności (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna
163,97

składka rentowa
67,20

suma składek
231,17

znaczny

231,17

umiarkowany

138,70

lekki

69,35

Duży ZUS (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

Stopień niepełnosprawności

składka emerytalna
615,93

składka rentowa
252,43

suma składek
868,36

znaczny

868,36

umiarkowany

521,02

lekki

260,51


W przypadku, gdy opłacasz składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż określone powyżej, ubiegając się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jesteś zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku Wn-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Zgodnie z objaśnieniem do pozycji 23 w druku Wn-U-G („Należna kwota refundacji”) możesz również pozostawić tę pozycję nieuzupełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku.

 

Ważne

Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, ze zm.)
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014 r., str. 45)

 

 

Rejestracja osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność

Aby dokonać rejestracji, przekaż osobiście lub pocztą (na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa):

 1. wniosek Wn-U-G (pdf 312 KB)
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa; 
   Aktualnie Fundusz nie wymaga kopii dokumentów określonych w tym punkcie, gdyż weryfikuje zgodność danych wykazanych we wniosku w rejestrach publicznych: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz rejestrze REGON, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku ustalenia niezgodności danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, zostaniesz wezwany do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów, potwierdzających wskazane dane.
 3. formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie -INF-O-PdR (pdf 221 KB) , - w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych bądź
  formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - INF-O-PdM (pdf 155 KB) ,– w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności , o którym mowa w ustawie o rehabilitacji (Status osoby niepełnosprawnej);
 5. pełnomocnictwo (docx 21 KB) , - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika możesz skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć jego odpis, w sytuacji gdy jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez pełnomocnika będącego jednocześnie adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. W przypadku, kiedy nie chcesz żeby osoba przez Ciebie upoważniona w dalszym ciągu mogła podpisywać i przesyłać dokumenty w Twoim imieniu, prześlij do Funduszu odwołanie pełnomocnictwa. Ponadto trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Pamiętaj, aby poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do wniosku zgłoszeniowego.

Jeżeli chcesz składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej, zaznacz pole „wybieram elektroniczną formę składania wniosków” w części „Oświadczenia” na wniosku Wn-U-G. Po złożeniu takiego oświadczenia otrzymasz od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. W kolejnych miesiącach ubiegania się o refundację będziesz mieć możliwość składania wniosków Wn-U-G oraz ich korygowania w formie elektronicznej. Jeżeli elektroniczne złożenie dokumentu w danym miesiącu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w celu zachowania terminu wyślij wniosek w formie papierowej.

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące refundacji składek składasz w formie pisemnej do Biura Funduszu mieszczącego się pod adresem:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Natomiast kolejne wnioski o refundację składasz do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

 

Termin składania wniosku

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-U-G w 2021 r. wskazuje poniższa tabela.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Termin złożenia Wn-U-G

Styczeń 2021

do 01 marca 2021

Luty 2021

do 31 marca 2021

Marzec 2021

do 30 kwietnia 2021

Kwiecień 2021

do 31 maja 2021

Maj 2021

do 30 czerwca 2021

Czerwiec 2021

do 02 sierpnia 2021

Lipiec 2021

do 31 sierpnia 2021

Sierpień 2021

do 30 września 2021

Wrzesień 2021

do 02 listopada 2021

Październik 2021

do 30 listopada 2021

Listopad 2021

do 31 grudnia 2021

Grudzień 2021

do 31 stycznia 2022


Pamiętaj -
Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426, ze zm).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 708, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1218)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9, ze zm.)
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014 r., str. 45)

 

LOGO Bazy map200x149

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
436520